Uncategorized

டோமோஹோன் மார்க்கெட் உண்மையான மனித உணவு சந்தை

Posted on

சுலவேசி தீவில் டோமோகன் மார்க்கத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் வருகின்றன, அவற்றின் விதியை சந்திப்பதற்கு முன்னர் கூண்டுகள் முடங்கின. … […]